Miljö

Våra miljömål:

Vi ska i samverkan med beställare och kunder välja färger och material som förskönar och ger objekten lång hållbarhet med liten påverkan på miljön och hälsa under arbetet.

Vi ska arbeta förebyggande för att minska miljöpåverkan och ska sträva efter förbättringar.

Vi skall följa lagar som gäller miljöskydd.

Vi skall hushålla med resurserna vatten och energi.

Vi ska begränsa uppkomsten av avfall och se till att avfall som kan återvinnas sorteras.

Vi ska sträva efter att minska utsläpp av lösningsmedel.